Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (3 personen) en een oudergeleding (3 personen). De MRleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. Volgens het reglement is de raad bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende.

Wat u moet weten

Tot de taak van de MR behoort o.a.:

  • het geven van adviezen aan de Stichting Pcpow en de schoolleiding in schoolaangelegenheden
  • het geven van advies aan de Stichting Pcpow bij de benoeming van onderwijsgevenden
  • het instemmen met bijvoorbeeld besluiten van de Stichting Pcpow

In de praktijk betekent dit dat de MR diverse onderwerpen bespreekt. Meestal op verzoek van de Stichting of schoolleiding en soms op verzoek van ouders.

Heeft u zaken waarvan u vindt dat de MR zich erover moet buigen, neem dan contact op.

E-mailadres: mr@ouverture.pcpow.nl